Osobní asistence

Zásady poskytování služby

  1. "Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň Ty jim!"
  2. Ke klientům přistupujeme s úctou a respektem k jejich důstojnosti a individualitě.
  3. Snažíme se nevytvářet závislost klientů na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou klient nezbytně potřebuje.
  4. Podporujeme u klientů samostatnost a běžný způsob života, respektujeme jejich vlastní vůli a názory, přání týkající se sociálního prostředí a jejich potřeb.
  5. Zachováváme nestrannost k rodinným vztahům klienta, podporujeme jeho přirozené vazby s okolím a vztahy, které sám vytváří.
  6. Zachováváme rovný přístup ke klientům - služby poskytujeme bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, národnost či sociální status (v souladu s Listinou základních práv a svobod).
  7. Dbáme na bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, řídíme se platnými právními předpisy, normami a zásadami.
  8. Zachováváme diskrétnost a nabízíme flexibilitu při poskytování služeb.
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.