Zásady poskytování služby

Zásady poskytování služeb

Denní stacionář UTILIS

Pracovníci denního stacionáře ve své práci uplatňují tyto principy:
1) Ke všem klientům přistupujeme stejně a zároveň individuálně, dle potřeb klienta.
2) Chráníme důstojnost a soukromí klientů.
3) Uvědomujeme si, že je klient na naší péči odkázán a tohoto svého postavení nezneužíváme.
4) Snažíme se být pro klienty podporou a pomocí, zajišťujeme klientům veškerou potřebnou péči, aby byli spokojení.
5) Rozebíráme situace, kde by mohlo dojít k porušení práv klientů, takovým situacím se snažíme předcházet. O právech diskutujeme rovněž se zákonnými zástupci nebo opatrovníky klientů.
6) S klienty komunikujeme tak, aby nám rozuměli. Využíváme techniky neverbální (jako je komunikace dotekem, výrazem obličeje apod.) komunikace.
7) Zajímáme se a pečujeme nejen o fyzickou stránku klientů, ale rovněž o jejich psychické potřeby, pohodlí a spokojenost a taktéž se podílíme na jejich rozvoji a vzdělávání.
8) Chráníme a prosazujeme základní práva klientů a uplatňujeme jejich oprávněné zájmy tehdy, když jsou jejich práva porušována.
9) Jakákoliv informace, kterou nám zákonný zástupce o klientovi sdělí, je považována za důvěrnou a jako taková podléhá profesnímu tajemství.
10) Snažíme se klienty začleňovat do společnosti, umožnit jim navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky.

Copyright © 2002–2023, Remedia Plus, z.ú.