Denní stacionář UTILIS

Podmínky přijetí uživatele do služby

 1. Společnost má zpracována vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem o službu, pro uzavírání smluv a pro individuální plánování služby, a to na základě projeveného zájmu /ústně, telefonicky, emailem/.
  Na základě zájmu a se souhlasem zájemce o službu či zákonným zástupcem uživatele, opatrovníkem, provede sociální pracovnice v místě bydliště sociální šetření:
  • zjišťuje potřeby, požadavky a očekávání budoucího uživatele sluby,
  • s klientem a rodinou stanovuje osobní cíl, kterého chce osoba prostřednictvím služby dosáhnout,
  • monitoruje denní potřeby, zvyklosti osoby, důležité pro nastavení péče,
  • představí organizaci, upřesní rozsah poskytovaných služeb, seznámí s „Vnitřními pravidly pro denní pobyty“( podmínky k přijetí, ukončení služby, úhrady aj.),
  • poskytne základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči),
  • sepíše zápis z jednání a shrnutí potřeb, dojedná požadavky zájemce a možností organizace na průběh a způsobu poskytování služby v závislosti na schopnostech, dovednostech a přáních osoby, zahájení poskytování služby, sestavení individuálního plánu.
 2. Dle vnitřních pravidel pro uzavírání smluv je s klientem, zákonným zástupcem či opatrovníkem osoby uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, která byla předem objasněna srozumitelným způsobem. Klient, zákonný zástupce či opatrovník obdrží 1 x Smlouvu a 1 x Vnitřní pravidla pro denní pobyty.
 3. Zahájení služby se řídí potřebami klienta a možnostmi organizace, zda je či není naplněna kapacita sociální služby.
 4. Klient je na základě potřeb zařazen do DSU I., Herbenova, Břeclav či do DSU II., Růžičkova 5, Břeclav.
Copyright © 2002–2024, Remedia Plus, z.ú.