Denní stacionář UTILIS

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel služby – klient, zákonný zástupce, opatrovník, nebo také rodinní příslušníci se podílí na hodnocení a průběhu dalšího plánování služby spolu s poskytovatelem.

Uživatel se dle svých možností a schopností podílí na provádění činností., Pracovníci podporují aktivitu, nápady, schopnost zvládat aspoň část úkonu s podporou, spolu s klientem plánují činnosti a zajištění činnosti tak, aby tyto činnsoti byli přínosem pro klienta nejen po stránce rozumové, ale i psychické, fyzické, smyslové, kreativní aj.

Důležitým prvkem pro péči o klienty je především spolupráce rodiny a v případě klienta s povinnou školní docházkou i s pedagogy, systém předávání informací, které by mohly mít vliv na stav klienta, potažmo jeho jednání, chování, rozvoj.

Pracovníci podporují rodinu v péči o klienty, mohou při započetí poskytování služby trávit čas s klientem v zařízení, tímto předávají informace pečujícímu personálu a zároveň seznamují se způsobem poskytování péče u klienta. Rodina se tak seznamuje přímo s osobami, které tuto péči o klienty v zařízení zabezpečují.

Uživatel služby se podílí v rámci péče i na částečné finanční úhradě dle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních službách. Finanční úhrada za péči je dána předpisem – Vnitřními pravidly, kde je stanovena výše úhrady za tuto ambulantní péči.

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.