Denní stacionář UTILIS

Metodiky práce s uživatelem služby

Společnost má zpracovánu Metodiku k zajišťování péče v ambulantním zařízení denního stacionáře UTILIS pro osoby s kombinovaným či mentálním postižením.

Organizace má zpracována Vnitřní pravidla na ochranu práv osob, vedení dokumentace a souvisejících činností s výkonem péče v denním stacionáři UTILIS I. a II..

Dále jsou zpracována Vnitřní pravidla pro poskytování péče v DSU I. a II., která jsou součástí smlouvy o poskytování služby. V souvislosti s výkonem péče v DSU II. je třeba, aby pracovníci v přímé péči ale i ostatní používali metody práce, které odpovídají typu postižení uživatele služby, ovládali základní metody manipulace s klienty, ovládali poskytnutí první pomoci.

Péče o klienty je založena na individuálním přístupu, které vychází z postižení samotného uživatele služby – dítěte. V péči o klienty kromě znalostí pracovníků jsou vhodná doporučení rodičů, která napomáhají v kontaktu a přístupu pracovníků ke klientům na různé podněty a na změny v činnostech v průběhu dne.(reakce na příjem stravy, potíže při vylučování, agresivní projevy, netečnost apod.).

Jako vhodná metoda pro komunikaci s klienty s tímto postižením se jeví vlídnost, rozhodnost, odměňování klientů-ne trestání. K práci s klienty se využívá technika bazální stimulace, strukturální výchova, canisterapie (aktivní i pasivní), hipoježdění, pravidelnost činností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, nácvik běžných činností, kontakty s okolím, začleňování do "zdravé populace", vyhledávání podnětů pro zlepšení smyslového vnímání okolí. Dále zajištění rehabilitačních zklidňujících technik, např.kraniosakrální terapie, u klientů s ADHD. Součástí péče je i muzikoterapie, která může být aktivní, v případě povzbuzení klienta nebo zklidňující, pro uvolnění napětí. Muzikoterapie, hipoježdění, canisterapie jsou sociálně terapeutické činnosti, které napomáhají jinou formou pracovat s klienty.

Pracovníci s klienty dle možností navštěvují solnou jeskyni, ke zlepšení dýchání, dále využívají plavání v městském bazénu. Individuální přístup k péči o klienty umožňuje rozvoji osobnosti napřímo - povzbuzení, nebo pomáhá nejprve zklidnit klienta, který je pak přístupný komunikaci, činnostem apod..

Dodržování Základní listiny práv a svobod; např. právo osoby na jakoukoli víru, právo na své vlastní potřeby atd.

Dodržování Etického kodexu pracovníků v sociálních službách.

Pokud rodina nemůže dítě vozit hromadnými dopravními prostředky např. z důvodu zvýšené náchylnosti k respiračním chorobám, je jim nabídnuta možnost využití svozů klienta do zařízení a zpět svozovými automobily poskytovatele. Dovoz i odvoz je možný navzájem kombinovat s dovozy rodičů. V případě , že klient nesplňuje podmínku k povinné školní docházce, je činnost svozu klientů fakultativní službou.

Zapojení uživatele do rozhodování o využití služby

Uživatel služby, zákonný zástupce, opatrovní dle svých možností a schopností plánuje společně s poskytovatelem průběh poskytování sociální služby v denním stacionáři UTILIS s ohledem na osobní cíl a možnosti klienta-uživatele služby.

Poskytovatel s uživatelem, zákonným zástupcem, opatrovníkem hodnotí průběh poskytování služby a naplňování osobního cíle; podílí se na stanovování nových osobních cílů, na identifikování změn v potřebách péče o klienta, vzhledem ke změně stavu.

Zákonný zástupce, opatrovník předává informace o změnách stavu klienta, které jsou důležité pro zajištění potřebách uživtele služby, spolupracuje s pracovníky na rozvoji osoby-klienta, v případě klientů s povinnou školní docházkouá i se pedagogy, kteří zajišťují individuální výuku u klientů.

Copyright © 2002–2021, Remedia Plus, z.ú.